Aris Munadzir

ARIS MUNADZIR, lahir di desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Tanggal 19 Januari 1994. Sekarang dia aktif dalam kepenguran PAC GP Ansor Kecamatan Karangjambu dan tugas utama sebagai Dosen Tetap di STIT Pemalang sebagai dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

DATA PRIBADI

Nama                  : Aris Munadzir

TTL                      : Purbalingga, 19 Januari 1994

Alamat                : Jalan Raya Karangjambu RT. 9 RW. 3 Karangjambu Purbalingga

No. Hp                : 085741290622

Email                   : arisnadzir19@gmail.com

 

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

  • MI GUPPI Karangjambu                 : Lulus Tahun 2005
  • MTs GUPPI Purbasari                     : Lulus Tahun 2008
  • MA Negeri Purbalingga                 : Lulus Tahun 2011
  • S1 PGMI IAIN Purwokerto             : Lulus Tahun 2015
  • S2 IPDI IAIN Purwokerto               : Lulus Tahun 2017

Non Formal

  • PESMA An-Najah                             : Tahun  2011-2014

 

JURNAL

  • Educreative Volume 1 Tahun 2016 (Penggunaan Media Pembelajaran IPS di Kelas V MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten BanyumasTahun Pelajaran 2014/2015)

 

PENGABDIAN

  1. Sekertaris PAC GP Ansor Kecamtan Karangjambu                 : 2019 – 2021
  2. PANWASCAM Karangjambu Kab. Purbalingga                       : 2019